Velkommen til Vårscenefest

Tromsø Scenekunstfestival

28.04-01.05 2021

Vårscenefest er Tromsø internasjonale scenekunstfestival. Vårscenefest ble opprettet av Rådstua Teaterhus og RadArt, nettverk for scenekunst i nord i 2010 og har siden da vært arrangert årlig i månedsskiftet april/mai. Les mer:>

Norsk

Vårscenefest vil i 2021 ha fokus på den offentlige sfære – som kunstnerisk ytringsrom og sted. Vi søker derfor særlig etter scenekunst som i direkte eller overført betydning tar i bruk det offentlige rom, som tar del i det offentlige ordskiftet – og gjerne inviterer publikum til å bli med.  

Også billedkunstnere oppfordres til å søke.

Inspirert av våren 2020 og dens erfaringer ønsker vi å synliggjøre scenekunstens muligheter som arena for samfunnsdeltakelse på ulike nivå. Vi ser behovet for å undersøke offentligheten som en sfære hvor det er mulig å utvikle, ikke bare proklamere, oppfatninger. Siden vår hovedarena, Rådstua Teaterhus, skal bygges om leter vi derfor etter forestillinger som kan tilpasses alternative arenaer eller forholder seg sensitivt til sted; alt fra butikkvindu, konsertscener, digitale plattformer, byrom og private hjem, i tillegg til produksjoner for tradisjonelle scenerom og gallerirom. Forestillinger som ikke krever avansert teknikk er derfor av spesiell interesse.
Vi ser etter både stort og smått!

Frist for å sende inn forslag er 18. juni 2020. Søknader inkludert kort prosjektbeskrivelse, lenke til videodokumentasjon, teknisk rider og info om antall reisende og oppriggingstid sendes til program@varscenefest.org

Merk emnefeltet: Open Call 2021

Spre gjerne i nettverkene deres! Vi gleder oss til å høre fra dere.

Sápmi

Giđđalávdefeasta hálida jagi 2021 deadduhit Álmmolaš birrasa – dáiddalaš dadjámuslatnjan ja báikin. Mii ohcat danin earenoamážit dakkár lávdedáidaga, mii váldá almmolaš lanja geavahussii, váldá oasi almmolaš ságastallamii – ja bovde gehččiid mielde.

Mii ávččuhat govvadáiddariid maid sáddet ohcamuša.

Giđa 2020 vásáhusat leat movttidahttan min čalmmustahttit lávdedáidaga, mii dutká dan vejolašvuođa oassálasttit servvodaga iešguđet dásiide. Mii oaidnit dárbbašlažžan dutkat almmolašvuođa lanja, gos lea vejolašvuohta ovddidit – iige dušše julggáštit – ipmárdusaid. Sivas go min váldoarena Rådstua Teáhterviessu lea ođasmahttima ja divvuma vuolde, ohcat mii čájálmasaid maid lea vejolaš heivehit eará lávddiide; dego gávppiid čájáhuslásaid, konseartalávddiid, digitála lávddiid, gávpotbáikkiid ja ruovttuid, árbevirolaš lávdelanjaid ja galleriijalanjaid. Mii leat earenoamážit sáhkkit buvttademiide, mat eai gáibit ovdánan lávdeteknihkka. Mii ohcat sihke stuorra ja unna buvttademiid!

Áigemearri sáddet evttohusaid sisa lea 18. geassemánu 2020. Ohcamušaid oanehis prošeaktagovvidemiin, liŋkkaid videodokumentašuvnnaide, teknihkkálaš rideriidda, dieđuid oasseváldiid mearis ja ceggenáiggis sáhttá sáddet čujuhussii program@varscenefest.org

Merke áššelinjái: Open Call 2021

Juohkibehtet dán millosit iežadet fierpmádagain! Mii vuordit iluin din ohcamušaid

English

In 2021 Vårscenefest – Tromsø Performing Arts Festival will focus on the public sphere – as a place for artistic expression. We are therefore looking for performing arts projects which directly or through other means utilize public spaces and take part in the public debate – while welcoming public participation.

Visual artists are also encouraged to apply.

Learning from the global crisis during the spring of 2020, we are aiming to highlight the importance of the performing arts as a medium for public participation at all levels.

It seems crucial to consider the public arena as a sphere that can be used to develop and utilize the public consciousness, not merely to proclaim a point of view. Due to the Rådstua Theater being renovated, we are looking for performances that can be adapted to alternative arenas; from store windows, concert stages, digital platforms, public spaces or private homes; in addition to productions for traditional stages and exhibition venues.  Performances that don’t require advanced techniques or rigging will, therefore, be of particular interest. Both large and small installations will be considered.

The deadline for applying is 18th June 2020. Applications, including a short project description, link to video documentation, technical requirements, and information regarding travel and rig time can be forwarded to program@varscenefest.org

Be sure to title the email with Open call 2021

Feel free to publicize the call within your networks. We hope to hear from you soon.

Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringer